Ansprechpartner der AH

AH-Leitung: Jakob Sterner

Sportliche Leitung: Christian Moritz


AH-Kasse: Jochen Stockinger

AH-Spielorganisation: Werner Höllrigl